amalgamation (会社などの)合併、融合

amalgamation / əmæ̀lgəméiʃən

(会社などの)合併、融合、(化学)アマルガム化

The amalgamation is the only way that our company survives.
合併は我が社が生き残る唯一の方法だ。

amalgamation process 合併手続き、アマルガム法(治金)
vertical amalgamation 垂直的合併
horizontal amalgamation 水平的合併